Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Sie 21, 2018

0

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Co do zasady każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy zarówno pracowników etatowych jak i osób zatrudnionych przez powołanie, mianowanie ale też zleceniobiorców. Ewidencja tak powinna być prowadzona w formie karty czasu pracy. Kodeks pracy ani akty wykonawcze do niego nie przewidują jednego ustalonego wzoru formularza karty czasu pracy, jednak powinna być ona prowadzona w taki sposób aby w sposób możliwie jak najbardziej dokładny odzwierciedlać czas pracy pracowników oraz czas ich absencji, co pozwala na precyzyjne obliczanie wynagrodzeń należnych za przepracowany czas.

Wątpliwości
Ewidencja czasu pracy powinna być w sposób jak najbardziej dokładny, co do zasady jednostką miary stosowaną w kartach czasu pracy jest godzina. Wielu pracodawców zgłasza wątpliwość czy ewidencjonowane powinny być również minuty i częstą praktyką jest ucinanie tych minut. Jest to postępowanie błędne ponieważ nie pokazuje to faktycznie przepracowanego czasu.
Zarówno pełne jak i niepełne godziny pracy powinny zostać zewidencjonowane. Nie ma znaczenia czy zapis ten będzie przedstawiony w minutach czy w ułamkach godzin jednak im bardziej dokładny tym lepiej.

Warto pamiętać, że prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, nie musi konsultować tego z pracownikiem więc nie ma obowiązku podpisywania karty pracy przez pracownika. To pracodawca jest rozliczany z tego czy zapisy na niej ujęte są rzetelne.